Demokrat Dayanışma Kuruldu

21.12.2020

Demokrat Dayanışma Kuruldu

EMO bünyesinde uzun süredir birlikte hareket eden Emekten Yana Mühendisler, Politeknik ve Devrimci Demokrat Platform olarak bu birlikteliği aşağıdaki ilkelerimizle somutladık ve Demokrat Dayanışma'yı kurduk:

Gerek dünya ölçeğinde gerekse de ülkemizde demokrasi ve emek güçleri açısından her yönüyle zor bir dönemden geçiyoruz. Emperyalist çıkarların yol açtığı bölgesel savaşlar, sermayenin daha fazla kar için tırmandırdığı ekolojik talan ve süreklileşen ekonomik kriz ortamı; içinde mühendislerin de yer aldığı emekçi kesimlere dönük yıkıcı etki yaratmakta, sefalet koşulları derinleşerek kalıcılaşmaktadır. 

18 yıllık AKP iktidarı; işçi cinayetlerinin arttığı, emek sömürüsünün azgınlaştığı, kadına yönelik şiddetin tırmandığı, zaten sınırlı olan hak ve özgürlüklerin tümden kaldırıldığı, hukuk ve adalet adına ne varsa yok edildiği bir dönem olmuştur. Seçilmiş Belediye Başkanlarının yerine kayyumların atanması, temelsiz iddialarla verilen mahkumiyet kararları ve uzun süreli tutuklu yargılamanın cezalandırma yöntemi olarak uygulanması ile muhalif her sesin susturulması amaçlanmaktadır. Özetle, her yönüyle gerici, ırkçı, cinsiyetçi ve faşizan bir yönetimle ve tek adam siyaseti ile karşı karşıyayız. 

Pandemi süreci ile birlikte daha da derinleşen ekonomik kriz ortamı; emeği ile geçinen ücretli kesimlere yönelik hak gasplarının artmasına, işsizliğin ve güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaşmasına ve yasadışı çalıştırma koşullarının dayatılmasına zemin hazırlamıştır. Mühendis Mimarlar da bu süreci tüm ağırlığı ile yaşamakta, her geçen gün gerek mesleki gerek ekonomik sorunları sürekli olarak artmaktadır. Aynı zamanda mühendislik meslek alanları siyasal iktidarlar tarafından sürekli olarak çalışanlar aleyhine düzenlenirken, üyelerinin haklarını savunacak, üyelerinin sorunlarının ülkenin sorunlarından ayrı olmadığından hareketle çalışmalarını yürütecek bir EMO’ya ve TMMOB’ye ihtiyaç da artmaktadır.

Mevcut Oda örgütlülüklerinin yapısı ve çalışma anlayışları bu konuda ciddi eksiklikler içerse de, mevcut durum bile siyasi iktidarı rahatsız etmekte; TMMOB, TTB gibi Mesleki Demokratik Kitle Örgütlerini işlevsizleştirmek, parçalamak ve susturmak için yasa değişiklikleri hazırlanmaktadır. Bu koşullar altında hem Oda örgütlülüklerine sahip çıkmak ve hem de Oda örgütlülüklerini dönüştürmek için yeni bir mücadele hattı örülmesi zorunludur. 

Ne yazık ki, Oda’lar mühendis emeğinin vasıfsızlaşmasına, meslek alanlarının niteliksizleşmesine karşı politikalar üretmek yerine, bu sürecin bir parçası olan sertifikalandırma, belgelendirme faaliyetleri yapmanın çabasındadır. Oda’lar giderek ticari işletmeler gibi davranarak şirket zihniyeti ile yönetilen, kar kaygısı güden kurumlara dönüşmüştür. EMO özelinde ise her ne kadar son dönemde bazı faaliyetler kısıtlansa da, 2010 yılında EMO İktisadi İşletmesinin kurulmasıyla hızlanan “ticarileşme” sevdası halen devam etmektedir. 

Mesleki demokratik kitle örgütü olarak EMO’nun, üyelerinin mesleki ve özlük sorunlarına sahip 
çıkan bir anlayış ile şekillenmesi, Oda yapısının ücretli ve işsiz mühendisleri temel alacak şekilde oluşturulması, örgütlenmenin en önemli çalışma alanı olarak ele alınması gereken bu dönemde; tüm bunların aksine EMO’da iktidar olabilmek için gerici unsurlar ile yapılan seçim birlikteliklerine, örgüt içi demokrasinin rafa kaldırılmasına, ticarileşme eğilimlerinin artmasına şahit olduk. 

Özellikle pandemi sürecinin getirdiği güncel sorunlar ve siyasi iktidarın Oda’lara yönelik işlevsizleştirme hazırlıklarını da EMO’daki mevcut tabloya ekleyince; Bizler, EMO örgütlülüğü  içerisinde, Oda süreçlerine ortak ilkeler ve çalışma anlayışı çerçevesinde müdahil olmak,  meslektaş ve toplum ihtiyaçlarına uygun, üyelerinin haklarını savunan, meslek alanlarına giren konularda toplumsal bakış açısı ile çalışmalarını yürütecek bir EMO’yu oluşturabilmek için bir araya geliyoruz.

Bozulan örgüt içi demokratik işleyişi yeniden sağlamayı, gerici/faşizan unsurlar ile kurulan tüm birliktelikleri mahkum etmeyi, her türden ticarileşme eğilimine set çekmeyi, EMO’yu ücretli ve işsiz mühendisleri temel alacak şekilde yeniden yapılandırmayı ve siyasi iktidarın Oda’ları işlevsizleştirme politikalarına karşı durmayı temel alarak; EMO örgütlülüğü içerisinde aşağıdaki ilkeleri savunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için mücadele etmek üzere yola çıkıyoruz.

 • EMO mesleki demokratik kitle örgütüdür ve örgütsel bağımsızlığını her koşulda korumalıdır.
 • EMO elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal, bilişim vb. kapsadığı bütün meslek alanlarına yönelik politikalar belirlemeli ve çalışmalar yapmalıdır.
 • Örgüt içi demokrasi sürekli işletilmeli, tüm organlar her an hesap verebilir ve şeffaf olmalı, karar alma süreçlerinde demokratiklik ve katılımcılık esas alınmalıdır.
 • Örgüt içi demokrasinin işleyişinde; tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever mühendislerin ön koşulsuz olarak bir araya geldikleri Demokrat Danışma Kurulları temel yapılar olarak kabul edilmelidir. Demokrat Danışma Kurulları karar alma ve politika belirleme süreçlerinin temel organı olmalıdır.
 • Politika belirlemede ve çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda komisyonlar aktif ve işlevsel hale getirilmelidir. 
 • EMO, üye tabanının çoğunluğunun ücretli ve işsiz mühendislerden oluştuğu gerçeğinden hareketle; çalışmalarında ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarını ve örgütlenmesini temel almalıdır.
 • Düşük ücretlerle boğuşan, iş güvencesinden yoksun genç ve ücretli mühendislerin sorunlarına yönelik özel politikalar geliştirilmelidir. 
 • Oda çalışmalarında örgütlenmenin artırılması ve yaygınlaştırılması temel alınmalı ve kaynaklar örgütlenme amacı ile kullanılmalıdır.
 • Örgütlenme faaliyetlerini etkin ve nitelikli bir yapıya kavuşturmak için tüm şubelerde Örgütlenme Birimleri kurulmalıdır. 
 • Genç, ücretli, işsiz, kadın üyelerin örgüt kurullarındaki temsiliyetinin arttırılması temel alınmalıdır.
 • Meslek alanlarımız içinde yer alan enerji, haberleşme, bilişim, sanayileşme, eğitim, işçi sağlığı ve iş güvenliği vb. alanlarda emekten ve halktan yana tavır almak esas olmalıdır.
 • EMO, kentlerin talan edilmesine ve doğal kaynakların sermayeye peşkeş çekilmesine karşı durmalıdır.
 • EMO, üyelerinin mesleki ve teknik anlamda çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara yönelik politikalar geliştirmelidir. 
 • Taşeronlaştırma, güvencesizleştirme, esnekleştirme politikalarına karşı mücadele edilmelidir.
 • TMMOB içerisinde Asgari Ücret uygulaması için mücadele edilmelidir. 
 • EMO, meslek alanlarının düzenlenmesi konusunda her türlü dayatmanın karşısında yer almalı; üyesinin, mesleğinin ve halkın çıkarlarını korumalıdır.
 • EMO, bilimsel, demokratik ve özerk üniversite için üniversite bileşenleriyle (akademisyen, öğrenci, çalışan) birlikte çalışma yürütmelidir.
 • EMO kamuda ve özel sektörde çalışan bütün üyelerinin sendikal örgütlülüğünü ve sendikal mücadelelerini desteklemelidir. Kendi bünyesinde çalışan teknik elemanların sendikalaşmasını da bu bakış açısı ile savunmalıdır.
 • EMO, üye potansiyelini oluşturan öğrencilerin sorunlarına dönük çalışmalar yaparak; öğrenci örgütlülüğünün geliştirilmesi yönünde çaba sarf etmelidir.
 • Üyelik ödentileri temel finansal kaynak olmalıdır. Örgütsel bağımsızlığı zedeleyecek her türlü fon ve benzeri finansal desteğe karşı çıkılmalıdır. Ticari ve rantçı anlayışlar reddedilmelidir. 
 • Oda içerisinde ticarileşmeye yol açan her türlü hizmet üretimine, akreditasyon, belgelendirme ve iktisadi işletme benzeri uygulamalara karşı durulmalıdır.
 • EMO, mühendislik emeğini değersizleştirecek, mühendisler arası kastlaşmaya yol açacak, başta yetkin mühendislik ve yetkilendirme olmak üzere, her tür niteliksizleştirme amaçlı saldırıya karşı durmalıdır. Oda içerisinde bu politikalara denk düşen her tür uygulama terk edilmelidir.
 • EMO, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağından hareketle, çalışmalarını da ülkemizde emekten ve halktan yana yürütülen toplumsal mücadelenin bir parçası olarak ele almalıdır.
 • Ülke genelindeki demokrasi ve emek eksenli hak mücadeleleri ile Mühendis Mimarların hak ve çıkarlarını her platformda ortaklaştırmak için çalışılmalıdır. 
 • Siyasi iktidarın gerici ve kadın düşmanı politikalarına karşı hem iş hayatında hem de toplumsal alanda kadın mücadelesini desteklemek ve kadın mühendislerin mücadelesini yükseltmek için çalışılmalıdır. 
 • EMO, üyelerinden ve geçmişinden gelen teknik birikimini halktan ve emekten yana kullanmalı, bu örgütlü gücüyle ülke politikalarına müdahale edebilmelidir.
 • EMO demokrat ve yurtsever karakterde, emekten ve halktan yana duruşu ile ırkçılığın ve gericiliğin karşısında durmalıdır.
 • EMO anti-emperyalist çizgide olmalı, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi savunmalıdır.
 • EMO, gerek ülkemizde gerekse de bölgemizde Kürt halkı başta olmak üzere tüm ezilen halklara yönelik yürütülen savaş politikalarına karşı barışı, kardeşliği ve özgürlüğü savunmalıdır. 
 • GATS ve AB uyum sürecinin mühendislik alanındaki en önemli yansımaları olan ve mühendislik hizmet alanlarının tekeller için yeniden düzenlenmesi anlamına gelen; yetkin, yetkili, profesyonel, uzman ve benzeri isimlerle hazırlanmış yasa, yönetmelik ve yasa taslaklarına karşı çıkılmalıdır.
 • EMO hukuksuz yollarla işten çıkarılan üyeleriyle dayanışma içinde olmalıdır.

Demokrat Dayanışma