İlkeler

İlkeler

Amaç :

İşsizliğin ve güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştığı, yasadışı çalıştırma koşullarının dayatıldığı günümüzde, mühendis kitlesinin her geçen gün gerek mesleki gerekse de ekonomik sorunları sürekli olarak artmaktadır. Bu duruma, mühendislik meslek alanlarının siyasal iktidarlar tarafından çalışanlar aleyhine düzenlenmesi ve kamusal alanların tasfiye edilmesi de eklenmektedir. Ayrıca mühendislerin çalışma alanlarındaki örgütsüzlükleri ve her geçen gün sayılarının artması da bu tabloya eklenince emekten yana, üyelerinin haklarını savunacak, üyelerinin sorunlarının ülkenin sorunlarından ayrı olmadığından hareketle çalışmalarını yürütecek bir EMO’ya ve TMMOB’ye ihtiyaç da artmaktadır. Mevcut Oda örgütlülüklerinin yapısı ve çalışma anlayışları bu konuda ciddi eksiklikler içermektedir. 

Bizler, EMO İstanbul Şube’den başlayarak EMO örgütlülüğü içerisinde, Oda süreçlerine ortak ilkeler ve çalışma anlayışı çerçevesinde müdahil olmak, meslektaş ve toplum ihtiyaçlarına uygun, üyelerinin haklarını savunan, meslek alanlarına giren konularda toplumsal bakış açısı ile çalışmalarını yürütecek bir EMO’yu oluşturabilmek için bir araya geliyoruz. 

Bizler mesleki demokratik kitle örgütü olarak Oda’ların, üyelerinin mesleki ve özlük sorunlarına sahip çıkan bir anlayış ile şekillenmesini, Oda yapısının emekçi mühendisleri temel alacak şekilde oluşturulmasını ve EMO yapısında demokratik bir değişim yaratılarak mühendislerin öz örgütünün inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Temel İlkeler :

Bu grup, EMO örgütlülüğü içerisinde aşağıdaki ilkeleri savunmakta ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için mücadele etmektedir.

 • EMO mesleki demokratik kitle örgütüdür.
 • EMO örgütsel bağımsızlığını her koşulda korumalıdır.
 • EMO elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal, bilişim vb. kapsadığı bütün meslek alanlarına yönelik politikalar belirlemeli ve çalışmalar yapmalıdır.
 • Örgüt içi demokrasi sürekli işletilmeli, tüm organlar her an hesap verebilir ve şeffaf olmalı, karar alma süreçlerinde demokratiklik ve katılımcılık esas alınmalıdır.
 • Örgüt içi demokrasinin işleyişinde; tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever mühendislerin ön koşulsuz olarak bir araya geldikleri Demokrat Danışma Kurulları temel yapılar olarak kabul edilmelidir.
 • Demokrat Danışma Kurulları karar alma ve politika belirleme süreçlerinin temel organı olmalıdır. Yönetim Kurulları, Danışma Kurullarının belirlediği eğilimleri dikkate almalıdır.
 • EMO’da Yönetim Kurulları ortaklaşılmış ilkeler ve çalışma programı üzerinden oluşturulmalıdır. Yöneticilik bir ayrıcalık olmamalıdır, Yönetim Kurulları birer icra organı olmalıdır.
 • Politika belirlemede ve çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda komisyonlar aktif ve işlevsel hale getirilmelidir. 
 • EMO, üye tabanının çoğunluğunun ücretli ve işsiz mühendislerden oluştuğu gerçeğinden hareketle; çalışmalarında ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarını ve örgütlenmesini temel almalıdır.
 • EMO serbest mühendislik yapan üyelerinin sorunlarına yönelik çalışmalar yapmalıdır.
 • Oda çalışmalarında örgütlenmenin artırılması ve yaygınlaştırılması temel alınmalı ve kaynaklar örgütlenme amacı ile kullanılmalıdır.
 • Üyelerin söz ve karar süreçlerinin bir parçası olabilmesi için örgütlenme çalışmaları temel alınmalıdır. Bu amaçla işyeri/bölge temsilcilikleri oluşturulmalı, aktifleştirilmelidir.
 • Genç, ücretli, işsiz, kadın üyelerin örgüt kurullarındaki temsiliyetinin arttırılması temel alınmalıdır.
 • Meslek alanlarımız içinde yer alan enerji, haberleşme, bilişim, sanayileşme, eğitim vb. alanlarda emekten ve halktan yana tavır almak esas olmalıdır.
 • EMO, kamusal alanın tasfiyesini hedefleyen politikalara karşı aktif mücadele etmelidir.
 • Taşeronlaştırma, güvencesizleştirme, esnekleştirme politikalarına karşı mücadele edilmelidir.
 • EMO, meslek alanlarının düzenlenmesi konusunda her türlü dayatmanın karşısında yer almalı; üyesinin, mesleğinin ve halkın çıkarlarını korumalıdır.
 • EMO, Demokratik Kitle Örgütleri (DKÖ) ve sendikalar ile ortak çalışmalar yürütmelidir.
 • EMO, kapsadığı disiplinler ve meslek alanları ile ilgili eşitlikçi bir tutum almalıdır. 
 • EMO, diğer meslek odaları ile ilişkilerinde ülkeden ve halktan yana tutum almayı temel öncelik saymalı ve meslek şovenizmine karşı çıkmalıdır.
 • EMO, bilimsel, demokratik ve özerk üniversite için üniversite bileşenleriyle (akademisyen, öğrenci, çalışan) birlikte çalışma yürütmelidir.
 • EMO kamuda ve özel sektörde çalışan bütün üyelerinin sendikal örgütlülüğünü ve sendikal mücadelelerini desteklemelidir. Kendi bünyesinde çalışan teknik elemanların sendikalaşmasını da bu bakış açısı ile savunmalıdır. Bu amaçla sendikalar ile ortak çalışmalar yürütmelidir.
 • EMO, üye potansiyelini oluşturan öğrencilerin sorunlarına dönük çalışmalar yaparak; öğrenci örgütlülüğünün geliştirilmesi yönünde çaba sarf etmelidir.
 • Üyelik ödentileri temel finansal kaynak olmalıdır. Örgütsel bağımsızlığı zedeleyecek her türlü fon ve benzeri finansal desteğe karşı çıkılmalıdır. Ticari ve rantçı anlayışlar reddedilmelidir. 
 • Oda içerisinde ticarileşmeye yol açan her türlü hizmet üretimine, akreditasyon ve iktisadi işletme benzeri uygulamalara karşı durulmalıdır.
 • Oda içerisinde gelir elde etmek için yürütülen ve kendi üyeleri ile rekabete yol açan her türlü ticari hizmet üretimi faaliyetine karşı mücadele edilmelidir.
 • EMO, mühendislik emeğini değersizleştirecek, mühendisler arası kastlaşmaya yol açacak, başta yetkin mühendislik ve yetkilendirme olmak üzere, her tür niteliksizleştirme amaçlı saldırıya karşı durmalıdır. Oda içerisinde bu politikalara denk düşen her tür uygulama terk edilmelidir.
 • Üyelerin mesleki ve teknik bilgilerini desteklemeye yönelik mesleki eğitim ve seminer programları yapılmalı; bu çalışmalar gelir getirici bir alan olarak kabul edilmemelidir. Eğitim faaliyetlerinin bu amacın dışında, yetkilendirme amaçlı sertifika programları olarak uygulanmasına karşı çıkılmalı, Oda içerisindeki bu kapsamdaki her tür faaliyet başta Personel Belgelendirme faaliyetleri olmak üzere reddedilerek, mevcut yönetmelikler ve uygulamalar yeniden düzenlenmelidir. 
 • EMO, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağından hareketle, çalışmalarını da ülkemizde emekten ve halktan yana yürütülen toplumsal mücadelenin bir parçası olarak ele almalıdır.
 • EMO, üyelerinden ve geçmişinden gelen teknik birikimini halktan ve emekten yana kullanmalı, bu örgütlü gücüyle ülke politikalarına müdahale edebilmelidir.
 • EMO demokrat ve yurtsever karakterde, emekten ve halktan yana duruşu ile ırkçılığın ve gericiliğin karşısında durmalıdır.
 • EMO anti-emperyalist çizgide olmalı, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi savunmalıdır.
 • EMO, anti-emperyalist bir örgüt olarak GATT, GATS ve AB süreçlerini reddetmelidir. Bu kurumların getirdiği uyum süreci, yasa, yönetmelik ve benzeri dayatmalarına karşı çıkmalıdır.
 • GATS ve AB uyum sürecinin mühendislik alanındaki en önemli yansımaları olan ve mühendislik hizmet alanlarının tekeller için yeniden düzenlenmesi anlamına gelen; yetkin, yetkili, profesyonel, uzman ve benzeri isimlerle hazırlanmış yasa, yönetmelik ve yasa taslaklarına karşı çıkılmalıdır.
 • EMO hukuksuz yollarla işten çıkarılan üyeleriyle dayanışma içinde olmalıdır.


Çalışma Şekli:

Grup, bu amaç ve ilkeleri benimsemiş tüm EMO ve EMO-Genç üyelerine açıktır.

Grup ayda en az bir kere toplanır. Toplantılar her ayın ilk Pazartesi günü yapılır. Toplantılar bir ay Harbiye’deki Şube merkezinde, bir ay Kozyatağı’ndaki Kadıköy temsilciliğinde yapılır.

Grup çalışmaları seçilen sekreterya tarafından koordine edilir. Sekreterya en fazla 6 ayda bir yeniden oluşturulur.

Kararlar düzenli yapılan toplantılarda ve üyelerin ortaklaşması ile alınır. 

Toplantı gündemleri sekreteryaya önceden önerilen gündem maddeleri çarçevesinde oluşturulur. 

Toplantı gündemleri mail ortamında, toplantı öncesinde sekreterya tarafından duyurulur.

Toplantı tutanakları grup ile paylaşılır.

Toplantı kararlarına, toplantıya katılamayan üyeler tarafından ilkesel karşı çıkış olursa, ilgili karar bir sonraki toplantıda tekrar gündeme alınır.

Amaç, Temel İlkeler ve Çalışma Şeklini içeren bu doküman zaman içerisinde oluşacak ihtiyaçlar ve gelecek öneriler dahilinde güncellenebilecektir.